site stats

ÁSZF, elállási jog

 

Általános és Szerződési Feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek
Adatkezelésünket és működésünket alapvetően az alábbi törvények szabályozzák:
- 133/2007.(VI.13) Korm.rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről
-1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
-1995. évi CXIX.törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
-1998.évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 
a DoorSys Kft., mint a webáruház üzemeltetője (továbbiakban Kereskedő) kijelenti, hogy a fent hivatkozott törvényi jogszabályokat, rendeleteket minden körülmények között betartja és az áruküldési tevékenységének a gyakorlásakor a fent hivatkozott törvényi előírásokkal összhangban az alábbi elvek figyelembevételével jár el:. 

1. A Vásárló, amikor az üzletkötés céljából az ügylet létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja a Kereskedőnek, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Kereskedő a fent hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően kezelje. 

2. A kezelt személyes adatokba csak a Kereskedő erre feljogosított képviselői tekinthetnek be, kizárólag a létrejött ügylet teljesítésének céljából. A Vásárló ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben közte és a Kereskedő között jogvita alakulna ki, úgy a jogvita rendezésének érdekében a Kereskedő jogosulttá válik a Vásárló adatait a jogvita rendezésében illetékes hatóságnak, szervezetnek átadni.

3.A Kereskedő gondoskodik a Vásárlók személyes adatainak a biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozás vagy megsemmisülés elkerülésének a biztosításáról.

4. Minden más esetben – kivéve, ha a regisztráció során a Vásárló hozzájárul személyes adatainak tárolásához - a Kereskedő a szerződés létrejöttének elmaradásakor, a szerződés megszűnésekor, de legkésőbb a garanciális idő lejártát követően azokat a nyilvántartásából törli.

5. A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a fentiekre tekintettel kérheti adatainak törlését is.

A Vásárló elállási joga, áruk cseréje és visszavétele
 

 Elállás joga:
   A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes (kiszállítási költséget is) összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Fogyasztó részér. Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

  Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén (kivéve, ha vállalkozás ezt előzetesen vállalta) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az eladó vagy az átvételre jogosult meghatalmazott személy részére, az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.


Áruk cseréje és visszavétele:
Amennyiben a terméket cserélni kívánja, úgy az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül visszaküldheti a terméket címünkre.
Ez esetben a termék kézbesítésének és visszaküldésének a költségeit a Vásárlónak kell állnia. A feladást megelőzően kérjük, hogy az info@doorsys.hu email címre, email üzenetben tájékoztassanak bennünket a csereigényről és annak okáról. Amint a visszaküldött termék beérkezett hozzánk, feladjuk a csereterméket.
Természetesen a terméket csak az eredeti csomagolásában és használatba vétel előtt tudjuk visszavenni. Kérjük, hogy a termékkel együtt az eredeti számlát is szíveskedjék visszaküldeni.
 
 
Ha a megrendeléskor nem a vállalkozás által felkínált legolcsóbb szállítási módot választottuk, akkor is csak a felkínált legolcsóbb szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni számunkra a vállalkozás. Természetesen ebből a szempontból nem számít szállítási módnak, ha a vállalkozás üzletében is van mód a termék átvételére ingyen (hiszen ilyenkor nem történik tényleges szállítás!).
Termékgarancia
A cégünk által eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak (151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) megfelelő szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
 
A felelősség korlátozása
A Kereskedő a webáruházban feltüntetett árakról és határidőkről saját jogkörben dönthet, azokat bármikor megváltoztathatja. A változás abban az időpontban lép életbe, amikor az a webáruház oldalán on-line megjelenik. Kereskedő nem köteles a változást egyéb módon bejelenteni vagy indokolni.

Cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az eskuvoibolt.hu akadálytalan működését és a vásárlást

  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

  • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése

  • Bármely szoftver nem megfelelő működése

  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményeiCégünk nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A webáruházat működtető cég nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruház honlapján. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, meg kell szakítania a vásárlást.

Cégünk szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban cégünk nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás esetében.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, cégünk szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

Jogorvoslat
Abban az esetben, ha a Vásárló úgy gondolja, hogy a Kereskedő részéről méltánytalanság érte és azt számára a Kereskedő nem tudta megfelelő módon rendezni, úgy panasszal a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez fordulhat. Egyéb jogvitában, melyet közösen és békés módon a felek nem tudnak rendezni, a Győr-Moson - Sopron megyei Bíróság hivatott eljárni.

 

Az üzemeltető cég adatai

Door Sys Kft  

H-9024 Győr Újlak u. 2

 

 

 

 

 

 

Általános adatok

A szerződés nyelve: magyar.
A szállítás várható teljesítése: A rendeléseket cégünk 1-30 munkanapon belül tudja teljesíte