site stats

Adatkezelés

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-110835/2016

Adatkezelés célja:

A Door Sys Kft. (Székhely: 9024 Győr, Újlak u. 2) (a továbbiakban adatkezelő), http://infrapanelwebaruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának célja a  kiskereskedelmi tevékenység keretében a  cég termékskálájához kapcsolódó információk biztosítása, a fogyasztó igényeinek leginkább megfelelő berendezés kiválasztásában való segítségnyújtás és a termékek kiskereskedelmi árusítása, igény szerint kiszállítása és beszerelése.

Az adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A  http://infrapanelwebaruhaz.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatkezelő jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@doorsys.hu e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdését.

 

I. Értelmező rendelkezések

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;


II. Az adatbiztonság követelménye, adatkezelés, érintettekre vonatkozó adatok
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Szolgáltató az adatok feldolgozását maga látja el, harmadik személynek nem adja át

  • Az adatkezelés célja: vásárlás adatkezelés
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
  • Az érintettek köre: regisztrált vásárlók
  • Az érintettekre vonatkozó adatok: név, lakcím, e-mail cím (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény értelmében) egyéb személyes adatok vonatkozásában pedig önkéntes hozzájáruláson alapul. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.
  • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett
  • Az adatok kezelésének időtartama: az érintett kérésére történő törlés - egyéb esetben 90 nap

III. Az adatkezelő adatai, elérhetősége


Adatkezelő: Door Sys Kft

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-110835/2016
Képviselő: Gál Zoltán
Adószám: 13928580-2-08
Cégjegyzékszám:08-09-014823
Székhely:  H-9024 Győr, Újlak u. 2

Központi ügyfélszolgálat / Panaszügyintézés:
Telefon/fax: 06-96/524-795
Telefon: 06-20/5585677
E-mail: info@doorsys.hu                    
Szerződés nyelve: magyar 
A Szolgáltató az adatok feldolgozását a székhelyén maga látja el.


IV. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. §). A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


V. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a szolgáltató ügyfélszolgálata útján a info@doorsys.hu e-mail címen.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi elérhetőségeken keresztül kereshető meg:


Név: NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06-1-391 1400
Telefax: 06-1-391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Weboldal üzemeltetője:

Door Sys Kft

Képviselő: Gál Zoltán
Adószám: 13928580-2-08
Cégjegyzékszám:08-09-014823
.Székhely:  H-9024 Győr, Újlak u. 2

 

 

     

     
  Honlap    Adatvédelmi nyilatkozat